Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody w naszym kraju. Do użytków ekologicznych należą zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Do użytków ekologicznych zaliczamy:
  • naturalne zbiorniki wodne,
  • oczka wodne,
  • kępy drzew i krzewów,
  • bagna, 
  • torfowiska,
  • wydmy,
  • starorzecza,
  • skarpy,
  • siedliska przyrodnicze,
  • stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów.
 
Na terenie Nadleśnictwa Gubin znajdują się 24 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 141,72 ha- wszystkie na gruntach nieleśnych.