Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1490 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, ponad 1270 znajduje się na gruntach Lasów Państwowych o łącznej powierzchni ponad 122,3 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,4 % powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Gubin znajduje się Krzesiński Park Krajobrazowy. Powierzchnia Krzesińskiego PK wynosi 8 546 hektara. Swym zasięgiem obejmuje teren trzech gmin (Gubin, Cybinka, Maszewo) oraz dwóch nadleśnictw (Gubin i Cybinka).

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych lub na pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 to sposób wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody - ważnych z punktu widzenia całej Europy. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony przyrody, ale daje merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych w skali kontynentu. Polega na wybraniu (według określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, historycznych bądź krajobrazowych. Pomniki przyrody charakteryzują się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów (np. wiek lub rozmiary drzewa).

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody w naszym kraju. Do użytków ekologicznych należą zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.