Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Gubin zarządza ponad 21 tys. ha lasów. Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo, bogaty w świat roślinny i zwierzęcy. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i wyróżnia się ciekawymi formami jego ukształtowania.

Obszar Nadleśnictwa leży na zachodnim krańcu Pasa Wielkich Dolin. Rzeźba terenu ukształtowana została przez odrzańsko-pomorski „jęzor" lodowcowy, który pozostawił po sobie zarówno wzniesienia morenowe jak i równiny sandrowe czyli obszary powszechnego występowania dużych ilości przemytych piasków. Miejscami podziwiać też można wydmy śródlądowe, torfowiska oraz obszary bagienne. Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części nadleśnictwa – 106,4 m n.p.m., natomiast najniższy poziom stanowi powierzchnia jeziora Borek – 33,2 m n.p.m.
 
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Gubin liczy 38 633 ha, w którym lesistość jest znaczna i wynosi 54,7%. 
Największy kompleks leśny o powierzchni 15.000 ha (uwzględniając przyległe lasy Nadleśnictwa Brzózka). Drugi co do wielości kompleks leży na Równinie Strzegomskiej – o powierzchni ok. 7.000 ha. 
 
Lasy na terenie Nadleśnictwa występują głównie na piaszczyskach, rzadziej na utworach gliniastych lub bagiennych.
Gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 92% powierzchni leśnej. Dąb rośnie na ponad 3% powierzchni. Siedlisko brzozy przekracza 2% powierzchni, pozostałe - 3%.
 

 
Szata roślinna leśnego ekosystemu, to także krzewy i rośliny runa. Na terenach Nadleśnictwa zdarzają się duże fragmenty lasu porośnięte borówką czernicą lub brusznicą, a także urokliwe wrzosowiska. Bogatsze zespoły roślinne występują w pobliżu wód, użytków ekologicznych, nieużytków leśnych, na pograniczu z łąkami oraz na resztkach torfowisk i bagien śródleśnych. Na terenie Nadleśnictwa występują liczne skupiska kruszyny pospolitej (Jasienica) stanowisk barwinka pospolitego i rosiczki okrągłolistnej (obręb Gubin i Chlebowo), konwalie (okolice Budoradza i Dzikowa) oraz widłaki (okolice Kaniowa).
 
Świat zwierzęcy Nadleśnictwa reprezentowany jest przez wiele gatunków zwierząt łownych:
  • ssaki: dzik, jeleń szlachetny, sarna, lis, zając szarak, dziki królik, piżmak, kuna leśna oraz domowa, tchórz, borsuk, jenot, norka amerykańska, bóbr,
  • ptaki: wiele gatunków kaczek i gęsi, czapla siwa, łyska, gołąb grzywacz, bekasy,
  • zwierzęta chronione: łasica, wydra, gołąb, turkawka, synogarlica turecka, siniak,
  • owady: ważki.