Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2020

„Nadleśnictwo Gubin ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2020".

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gubin”. LINK